Usage Statistics for www.marcotamayoedition.com

Summary Period: April 2021
Generated 13-Apr-2021 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2021
Total Hits 27708
Total Files 14180
Total Pages 24856
Total Visits 2002
Total KBytes 212067
Total Unique Sites 883
Total Unique URLs 92
Total Unique Referrers 1539
Total Unique User Agents 297
. Avg Max
Hits per Hour 88 386
Hits per Day 2131 4195
Files per Day 1090 1717
Pages per Day 1912 3936
Sites per Day 67 153
Visits per Day 154 219
KBytes per Day 16313 24337
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.18% 14180
Code 206 - Partial Content 0.03% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.50% 416
Code 304 - Not Modified 0.11% 30
Code 404 - Not Found 47.18% 13074

Daily usage for April 2021

Daily Statistics for April 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 937 3.38% 295 2.08% 757 3.05% 151 7.54% 115 13.02% 8536 4.03%
2 1414 5.10% 655 4.62% 1155 4.65% 153 7.64% 112 12.68% 13455 6.34%
3 1874 6.76% 1161 8.19% 1528 6.15% 136 6.79% 98 11.10% 20195 9.52%
4 1581 5.71% 940 6.63% 1345 5.41% 115 5.74% 88 9.97% 12083 5.70%
5 2074 7.49% 1165 8.22% 1861 7.49% 181 9.04% 116 13.14% 16208 7.64%
6 2508 9.05% 1451 10.23% 2287 9.20% 215 10.74% 153 17.33% 20870 9.84%
7 2132 7.69% 1557 10.98% 1863 7.50% 182 9.09% 126 14.27% 24285 11.45%
8 2146 7.75% 1320 9.31% 1911 7.69% 179 8.94% 137 15.52% 19585 9.24%
9 2145 7.74% 1466 10.34% 1970 7.93% 157 7.84% 112 12.68% 17488 8.25%
10 3502 12.64% 1401 9.88% 3239 13.03% 160 7.99% 108 12.23% 16420 7.74%
11 4195 15.14% 1717 12.11% 3936 15.84% 219 10.94% 141 15.97% 24337 11.48%
12 2849 10.28% 971 6.85% 2666 10.73% 175 8.74% 115 13.02% 16902 7.97%
13 351 1.27% 81 0.57% 338 1.36% 32 1.60% 24 2.72% 1701 0.80%

Hourly usage for April 2021

Hourly Statistics for April 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 93 1219 4.40% 49 638 4.50% 77 1005 4.04% 807 10486 4.94%
1 90 1174 4.24% 47 618 4.36% 80 1047 4.21% 732 9514 4.49%
2 92 1206 4.35% 43 569 4.01% 86 1121 4.51% 722 9385 4.43%
3 94 1224 4.42% 45 591 4.17% 84 1104 4.44% 622 8090 3.82%
4 98 1276 4.61% 47 620 4.37% 86 1129 4.54% 671 8729 4.12%
5 101 1313 4.74% 47 621 4.38% 88 1153 4.64% 639 8309 3.92%
6 94 1223 4.41% 43 560 3.95% 84 1095 4.41% 629 8179 3.86%
7 87 1132 4.09% 40 528 3.72% 82 1074 4.32% 584 7593 3.58%
8 89 1160 4.19% 39 516 3.64% 84 1097 4.41% 535 6959 3.28%
9 74 962 3.47% 36 472 3.33% 71 931 3.75% 482 6272 2.96%
10 79 1039 3.75% 37 487 3.43% 77 1004 4.04% 547 7113 3.35%
11 88 1145 4.13% 46 599 4.22% 82 1066 4.29% 642 8345 3.94%
12 83 1088 3.93% 46 599 4.22% 76 988 3.97% 694 9028 4.26%
13 80 1045 3.77% 42 551 3.89% 75 985 3.96% 590 7664 3.61%
14 81 1064 3.84% 40 522 3.68% 76 997 4.01% 641 8334 3.93%
15 98 1280 4.62% 49 639 4.51% 85 1114 4.48% 813 10567 4.98%
16 88 1147 4.14% 44 576 4.06% 75 981 3.95% 706 9183 4.33%
17 85 1117 4.03% 45 594 4.19% 75 982 3.95% 766 9959 4.70%
18 109 1422 5.13% 68 893 6.30% 95 1241 4.99% 938 12190 5.75%
19 78 1023 3.69% 40 532 3.75% 69 906 3.64% 586 7614 3.59%
20 85 1117 4.03% 48 624 4.40% 73 952 3.83% 754 9808 4.63%
21 80 1049 3.79% 46 602 4.25% 70 921 3.71% 702 9126 4.30%
22 83 1085 3.92% 43 559 3.94% 75 985 3.96% 596 7752 3.66%
23 92 1198 4.32% 51 670 4.72% 75 978 3.93% 913 11867 5.60%

Top 30 of 92 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7217 26.05% 72330 34.11% /stats/
2 3663 13.22% 30739 14.49% /
3 558 2.01% 55255 26.06% /stats/usage_201705.html
4 315 1.14% 28 0.01% /robots.txt
5 258 0.93% 2477 1.17% /stats/usage_202104.html
6 176 0.64% 94 0.04% /wpscripts/wpstyles.css
7 128 0.46% 18637 8.79% /wpimages/wp8d2218b4_05_06.jpg
8 121 0.44% 12 0.01% /wpimages/wpa8e23720_06.png
9 120 0.43% 2683 1.27% /wpimages/wp95b4984a_06.png
10 116 0.42% 15 0.01% /wpimages/wp5533b116.gif
11 105 0.38% 3530 1.66% /wpscripts/jquery.js
12 95 0.34% 10032 4.73% /wpimages/wp90a94243_05_06.jpg
13 92 0.33% 2063 0.97% /wpimages/wpc238da40_06.png
14 91 0.33% 29 0.01% /wpimages/wp5a1701a6_06.png
15 86 0.31% 243 0.11% /marcotamayoeditionseite2.html
16 80 0.29% 31 0.01% /wpimages/wpb9d5b47e_06.png
17 71 0.26% 193 0.09% /marcotamayoeditionseite4.html
18 69 0.25% 6113 2.88% /stats/usage_202010.html
19 68 0.25% 208 0.10% /wpimages/wp5ec24aa6_05_06.jpg
20 55 0.20% 154 0.07% /marcotamayoeditionseite12.html
21 51 0.18% 17 0.01% /sitemap.xml
22 48 0.17% 145 0.07% /marcotamayoeditionseite7.html
23 41 0.15% 111 0.05% /marcotamayoeditionseite14.html
24 41 0.15% 102 0.05% /marcotamayoeditionseite3.html
25 35 0.13% 100 0.05% /marcotamayoeditionseite9.html
26 33 0.12% 94 0.04% /marcotamayoeditionseite6.html
27 32 0.12% 2446 1.15% /stats/usage_201809.html
28 32 0.12% 95 0.04% /wpimages/wp57dc0fd6_05_06.jpg
29 29 0.10% 73 0.03% /marcotamayoeditionseite13.html
30 26 0.09% 100 0.05% /marcotamayoeditionseite16.html

Top 10 of 92 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7217 26.05% 72330 34.11% /stats/
2 558 2.01% 55255 26.06% /stats/usage_201705.html
3 3663 13.22% 30739 14.49% /
4 128 0.46% 18637 8.79% /wpimages/wp8d2218b4_05_06.jpg
5 95 0.34% 10032 4.73% /wpimages/wp90a94243_05_06.jpg
6 69 0.25% 6113 2.88% /stats/usage_202010.html
7 105 0.38% 3530 1.66% /wpscripts/jquery.js
8 120 0.43% 2683 1.27% /wpimages/wp95b4984a_06.png
9 258 0.93% 2477 1.17% /stats/usage_202104.html
10 32 0.12% 2446 1.15% /stats/usage_201809.html

Top 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3663 13.22% 735 48.93% /
2 558 2.01% 281 18.71% /stats/usage_201705.html
3 69 0.25% 58 3.86% /stats/usage_202010.html
4 71 0.26% 39 2.60% /marcotamayoeditionseite4.html
5 86 0.31% 38 2.53% /marcotamayoeditionseite2.html
6 258 0.93% 22 1.46% /stats/usage_202104.html
7 55 0.20% 20 1.33% /marcotamayoeditionseite12.html
8 41 0.15% 19 1.26% /marcotamayoeditionseite14.html
9 48 0.17% 18 1.20% /marcotamayoeditionseite7.html
10 41 0.15% 17 1.13% /marcotamayoeditionseite3.html

Top 10 of 62 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3663 13.22% 667 44.47% /
2 558 2.01% 279 18.60% /stats/usage_201705.html
3 69 0.25% 57 3.80% /stats/usage_202010.html
4 71 0.26% 49 3.27% /marcotamayoeditionseite4.html
5 86 0.31% 41 2.73% /marcotamayoeditionseite2.html
6 55 0.20% 29 1.93% /marcotamayoeditionseite12.html
7 258 0.93% 25 1.67% /stats/usage_202104.html
8 41 0.15% 24 1.60% /marcotamayoeditionseite14.html
9 33 0.12% 23 1.53% /marcotamayoeditionseite6.html
10 41 0.15% 22 1.47% /marcotamayoeditionseite3.html

Top 30 of 1539 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6541 23.61% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2823 10.19% - (Direct Request)
3 2190 7.90% https://chinex.su/maskkingoptom/
4 702 2.53% https://vk.com/transfertaksi
5 636 2.30% https://betonnyy-pol.ru
6 292 1.05% https://lordfilm.tw/index.phpp
7 238 0.86% http://micdiocor38.wordpress.com
8 212 0.77% https://crackzipraronline.com
9 206 0.74% https://lolz.guru/market/
10 204 0.74% https://crackzipraronline.com/
11 178 0.64% https://fraud-world.top
12 178 0.64% https://lordfilm.tw/index.bat
13 166 0.60% https://lordfilm.tw/filmy/2022/
14 158 0.57% https://lolz.guru/articles/
15 157 0.57% https://b-18.ru/
16 156 0.56% https://fraud-world.top/
17 154 0.56% https://lordfilm.tw/filmy/2023/
18 154 0.56% https://lordfilm.tw/filmy/boevi/
19 152 0.55% https://lordfilm.tw/film/komedija/
20 152 0.55% https://lordfilm.tw/index.html
21 148 0.53% https://lordfilm.tw/film/uzhasy/
22 146 0.53% https://lolz.guru/market
23 136 0.49% https://lordfilm.tw/film/
24 136 0.49% https://lordfilm.tw/filmy/erotica/
25 136 0.49% https://lordfilm.tw/poborki/
26 134 0.48% https://lordfilm.tw/index.sh
27 132 0.48% https://lordfilm.tw/mul/
28 126 0.45% https://lordfilm.tw/filmy/amerikansie/
29 122 0.44% https://lordfilm.tw/filmy/18klubnichka/
30 118 0.43% https://lolz.guru/articles

Top 20 of 574 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 0.64% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
2 8 0.64% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-prihozhej/
3 8 0.64% https://doska.info/
4 8 0.64% https://m.znakomstva.net/
5 8 0.64% https://masla.info/
6 8 0.64% https://specznak777.ru/
7 8 0.64% https://specznak777.ru/blog/kak-kupit-nomera-na-mashinu/
8 8 0.64% https://specznak777.ru/nomera-rovnye-cifry/
9 6 0.48% https://sdprogress.ru/attestatsiya/attestatsiya-po-promyshlennoj-bezopasnosti/
10 6 0.48% https://sdprogress.ru/attestatsiya/attestatsiya-po-rabochim-spetsialnostyam/
11 6 0.48% https://specznak777.ru/blog/pereregistraciya-avtomobilya-bez-smeny-nomerov-na-novye/
12 6 0.48% https://spina.studio/blog/bol-v-spine-prichiny-diagnostika-sposoby-lecheniya-profilaktika/
13 6 0.48% https://spina.studio/blog/gryzha-pozvonochnika-chto-eto-i-kak-ee-lechit/
14 6 0.48% https://xn----8sbc0acibdmtmp3b.xn--p1ai/maxachkala/
15 6 0.48% https://xn----8sbc0acibdmtmp3b.xn--p1ai/voronezh/
16 5 0.40% https://vk.com/transfertaksi
17 4 0.32% gana dinero escribiendo
18 4 0.32% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/ekaterinburg
19 4 0.32% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/sankt-peterb
20 4 0.32% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/

Top 15 of 297 Total User Agents
# Hits User Agent
1 678 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
2 672 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
3 672 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 666 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
5 665 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 664 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 652 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 650 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 646 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 644 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 643 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 638 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 635 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 632 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 631 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12830 46.30% 8000 56.42% 82940 39.11% United States
2 4421 15.96% 714 5.04% 8135 3.84% Unresolved/Unknown
3 2404 8.68% 2291 16.16% 23428 11.05% Italy
4 2068 7.46% 1354 9.55% 64051 30.20% Russian Federation
5 1040 3.75% 12 0.08% 42 0.02% Ukraine
6 1002 3.62% 57 0.40% 1023 0.48% Great Britain (UK)
7 470 1.70% 350 2.47% 2915 1.37% China
8 431 1.56% 19 0.13% 361 0.17% Portugal
9 426 1.54% 2 0.01% 20 0.01% Romania
10 338 1.22% 156 1.10% 3571 1.68% Spain
11 239 0.86% 239 1.69% 2306 1.09% Bulgaria
12 237 0.86% 184 1.30% 3419 1.61% Germany
13 233 0.84% 93 0.66% 2154 1.02% Canada
14 185 0.67% 1 0.01% 2 0.00% Sweden
15 176 0.64% 160 1.13% 3785 1.79% Austria
16 168 0.61% 4 0.03% 299 0.14% European Union
17 159 0.57% 138 0.97% 3162 1.49% France
18 143 0.52% 10 0.07% 174 0.08% South Africa
19 120 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
20 96 0.35% 90 0.63% 2100 0.99% Mexico
21 81 0.29% 16 0.11% 353 0.17% Chile
22 74 0.27% 9 0.06% 179 0.08% Poland
23 49 0.18% 45 0.32% 570 0.27% Netherlands
24 35 0.13% 31 0.22% 791 0.37% Brazil
25 34 0.12% 21 0.15% 524 0.25% Colombia
26 30 0.11% 21 0.15% 363 0.17% Switzerland
27 30 0.11% 9 0.06% 21 0.01% Czech Republic
28 25 0.09% 19 0.13% 800 0.38% Ireland
29 25 0.09% 25 0.18% 757 0.36% Japan
30 24 0.09% 22 0.16% 1055 0.50% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23